Kenya / ASE Express KE

Address:

PO BOX 27364-00100 

Biashara Street, Yala Towers 8th Floor Nairobi, Kenya

Phone:
+254 722 756 106
E-mail:
kenya@asecourier.com